• ውልቃዊ + ቁጠባዊ ዕቤት Persoonlijk ontwikkeling + Financiële onafhankelijkheid

€ 400,00

 

  1. a)  ስነ-ኣአምራዊ (Mindset)

  2. b)  ቁጠባዊ

  3. c)  መንፈሳዊ

  4. d)  ኣካላዊ

 

ኣብዛ ትብል ስልጠናና አንማሃሮ አዚ ይመስል...

መቸም ደቂ-ሰባት ኣብ ሂወት ዕውታትን ሕጉሳትን ኮይና ክንነብር ኢና ንደሊ። ስለዚ’ድማ አዘን ኣብዛ ስልጠና አንማሃረን ነጥብታት ኣገደስቲ አየን። ንሳተን’ከኣ ስነ-ኣአምራዊ (mindset)፡ ቁጠባዊ ሓርነት፡ መንፈሳዊ ርግኣት፡ ኣካላዊ ህንጸት ዕቤትና አየን።

ስነ-ኣአምራዊ አንተ’ኢልና አቲ ኣገዳሲ ወይ ዓንዲ ገዛ አዩ። ስለዚ’ድማ ኣጠቃቅምኡ አንተዘይ ፈሊጥና ኣብ ክንዲ ዝጠቅመና ከዕንወና ይነብር። ገንዘብ ውን ብ’ተመሳሳሊ ከሙኡ፣ ኣብ ክንዲ ንሱ ከገልግለካ ዝግብኦ ንስኻ ዕድሜኻ ምሉአ ን’ገንዘብ ተገልግል። መንፈሳዊ ርግኣት አንተዘይ’ብልና ውን ዝሃለወ አንተ’ሃለወና ቅሳነትን ሓጎስን ካባና ይርሕቅ። ኣካላትና ብ’ግቡአ ብዘይ’ምሓዝን/ምክንኻንን፣ ምህናጽን ኣብዘይተደለየ ክብደትን፣ ነብሰ-ምትሓትን፣ ሕማማትን ከምዘብጽሕ ኩልና ንፈልጥ ኢና።

ንሕና ኣብዚ ንሕግዘኩም ነዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቂሱ ዘሎ ኣሉታዊ ናብ ኣወንታዊ ከመይ ኢልኩም ከምትቅይሩ አዩ ክኸውን። ንኣብነት ከመይ ጌርኩም ኣተሓሳስባኹም ተማሃይሹን፣ ተሃንጹን.... ኣጠቃቅማ ገንዘብን፣ ገንዘብኩም ሰሪሑ ከመይ ጌሩ ገንዘብ የምጻልኩምን.... ኣብ መንፈስካ ኣተኩሮ ንኽትገብር፣ ርግኣትን፡ ሓጎስን፡ ቅሳነትን ከመይ ኢልና ከምንረክብን አንታይ ዓይነት ንጥፈታት ክንገብር ከምዘለናን.... ኣካላትና ብ’ግቡአ አንተዘይ ሒዝናያ ጉድኣቱ ስለንፈልጥ፣ ብኸመይ ንሱ ከምተማሓይሽዎን፣ ሃናጺ ዝኾኑ ምኽርታትን፣ ቀጻልነት ዘለዎ ተግባርን.... ካልአን።