ሰላም አንቋዕ ብደሓን መጻኹም ናብዚ .....

Welkom op mijn website. Op deze website kunnen jullie informatie krijgen over de presentaties die ik kan geven aan nieuwkomers en hoe je een mooie financiële toekomst kunt krijgen.

Natuurlijk kun je ook mijn boeken bestellen of een aanvraag doen voor een presentatie, daarvoor klik je bovenaan deze pagina op "AF7".

Door mijn persoonlijke ervaringen, financiële studies en onderzoek kan ik mensen coachen om hun financiën goed te organiseren en door verstandig te beleggen kun je meer met je geld doen.

 

  1. a)  ስነ-ኣአምራዊ (Mindset)

  2. b)  ቁጠባዊ

  3. c)  መንፈሳዊ

  4. d)  ኣካላዊ

 

ኣብዛ ትብል ስልጠናና አንማሃሮ አዚ ይመስል...

መቸም ደቂ-ሰባት ኣብ ሂወት ዕውታትን ሕጉሳትን ኮይና ክንነብር ኢና ንደሊ። ስለዚ’ድማ አዘን ኣብዛ ስልጠና አንማሃረን ነጥብታት ኣገደስቲ አየን። ንሳተን’ከኣ ስነ-ኣአምራዊ (mindset)፡ ቁጠባዊ ሓርነት፡ መንፈሳዊ ርግኣት፡ ኣካላዊ ህንጸት ዕቤትና አየን።

ስነ-ኣአምራዊ አንተ’ኢልና አቲ ኣገዳሲ ወይ ዓንዲ ገዛ አዩ። ስለዚ’ድማ ኣጠቃቅምኡ አንተዘይ ፈሊጥና ኣብ ክንዲ ዝጠቅመና ከዕንወና ይነብር። ገንዘብ ውን ብ’ተመሳሳሊ ከሙኡ፣ ኣብ ክንዲ ንሱ ከገልግለካ ዝግብኦ ንስኻ ዕድሜኻ ምሉአ ን’ገንዘብ ተገልግል። መንፈሳዊ ርግኣት አንተዘይ’ብልና ውን ዝሃለወ አንተ’ሃለወና ቅሳነትን ሓጎስን ካባና ይርሕቅ። ኣካላትና ብ’ግቡአ ብዘይ’ምሓዝን/ምክንኻንን፣ ምህናጽን ኣብዘይተደለየ ክብደትን፣ ነብሰ-ምትሓትን፣ ሕማማትን ከምዘብጽሕ ኩልና ንፈልጥ ኢና።

ንሕና ኣብዚ ንሕግዘኩም ነዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቂሱ ዘሎ ኣሉታዊ ናብ ኣወንታዊ ከመይ ኢልኩም ከምትቅይሩ አዩ ክኸውን። ንኣብነት ከመይ ጌርኩም ኣተሓሳስባኹም ተማሃይሹን፣ ተሃንጹን.... ኣጠቃቅማ ገንዘብን፣ ገንዘብኩም ሰሪሑ ከመይ ጌሩ ገንዘብ የምጻልኩምን.... ኣብ መንፈስካ ኣተኩሮ ንኽትገብር፣ ርግኣትን፡ ሓጎስን፡ ቅሳነትን ከመይ ኢልና ከምንረክብን አንታይ ዓይነት ንጥፈታት ክንገብር ከምዘለናን.... ኣካላትና ብ’ግቡአ አንተዘይ ሒዝናያ ጉድኣቱ ስለንፈልጥ፣ ብኸመይ ንሱ ከምተማሓይሽዎን፣ ሃናጺ ዝኾኑ ምኽርታትን፣ ቀጻልነት ዘለዎ ተግባርን.... ካልአን።

 

 

  1. ርድኢት ቁጠባ

  2. b)  ውልቃዊአቶትንወጻኢታትን

  3. c)  ወፍሪ ኣብ stock market + crypto

 

ቁጠባዊ ዕቤት ወይ ሓርነት ክንብል ከለና ብሕጽር ዝበለ ብዛዕባ ገንዘብ ከይተሸገርና ምንባር አዩ። ከምዚ ንሪኦ ዘለና ገንዘብ ኣብዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም ኣቢ ታራ አዩ ዝጻወት ዘሎ። ብሰንኪ ሕጽረት ርድኢት ናይ ገንዘብ ድማ ብዙሓት ሰባት ካባና ጀሚርካ ግዳያት ንኸውን ኣለና፣ ካብ ባአሲ፡ ምፍልላይ ሓዳር፡ ብዝሒ ገበናት ካልአን ማለት’ዩ።

ኣብዚ ትምህርቲ አንመሃሮ መጀመርያ ኣብ ገንዘብ ከመይ ርድኢት ኣለና ብድሕሪኡ ምሕደራ ገንዘብ። “ገንዘብ ዘይኮነ ፍቅሪ ገንዘብ’ዩ ሱር ኩሉ ሓጥያት”

ከምኡ’ውን ገንዘብና ከመይ ኢልና ነዋፍሮ ማለት ሰሪሕካ ወይ ብጉልበትካን ብዘይምለስ ግዜኻን ከፊልካ ዘምጻኻይዮ ገንዘብካ ከመይ ጌሩ ባዕሉ ሰሪሑ ንዓኻ ይሕግዘካ። ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕሎ ዝሕጉዙና broker (stock market; crypto) ኣለው ኣጠቃቅምኦምን፡ ዘለዎም risk ከመይ ኢላና ነጉድሎን... ካልአን ድማ ክንምህሮኩም ኢና።

ቁጠባዊ ዕቤት ውጽኢት ናይ ኣተሓሳስባና ከም’ምዃኑ መጠን ኣብኡ’ውን ሓገዝና ኣለኩም። ን’ኣብነት ሓደ ካብቲ ኣገደስቲ ዝኾኑ ጠባያት ኣብ ወፍሪ ዓቅሊ’ዩ፡ ስለዚ’ድማ ነዚ ዓይነት ባህሪ ን’ኽትላበሱ ክንሕግዘኩም ኢና።

 

 

ወፍሪ ኣብ Stock Market

  1. a)  ስፍሕ ብ’ዝበለ stock market አንታይ ምዃኑ

  2. b)  ኣጠቃቅማ stock market

 

 

Stock market ዝበሃል መቸም ኣብ ዝተፋላለየ ሜድያታት ሰሚዒኹም ትኾኑ ኢኹም፣ ግና’ኸ ኣብ ኣጠቃቅምኡን ካልአ ነገራትን ብንጹር ዝህብ ሓበሬታ ክትረክብ ኣሸጋሪ አዩ። ኣብ ሜድያታት ሓበሬታ ክትድሊ ትኽአል ኢኻ ግና’ኸ አቲ ንጹርን ሓቀኛ ንኽትረክብ ግን ልክዕ ከም ወርቂ ምድላይ አዩ።

ንሕና ድማ ኣብዚ አንሕግዘኩም ከመይ ኢልኩም account ኣውጺኹም፣ ብሉጽ ዝኾነን ንውሉድ ወለዶታት ዝሳገርን portfolio ትሃንጹን፣ ገንዘብኩም ኣብ ብርክታት(stock) ተዋፍርዎን፡ መጽናዕቲ ናይቲ ዋንነት ትገዝአሉ ዘለኹም ትካል ትገብሩን... ካልአን